ON-LINE РЕЗЕРВАЦИЯ

Необходими документи за ГТП

Необходими документи за извършване на годишен технически преглед /ГТП/ на ППС Съгласно чл.30, ал.(1) от Наредба № Н-32/2011 г., при извършване на периодичен технически преглед на ППС се представят следните документи:

Свидетелство за регистрация на ППС – части I и II в оригинал; може да бъде представено ясно и четливо копие на част I на свидетелството за регистрация;

Свидетелство за регистрация - Голям талон

 

Свидетелство за регистрация - Малък талон

• Документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтирано съоръжение;

Документ за техническа изправност

• Документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;

Документ за самоличност - Лична карта

Препоръчително е при представяне за технически преглед ППС да бъде измито и почистено.

Период и валидност на ГТП

 • Съгласно /чл.147 ал.(3)/от Закон за движение по пътищата ППС подлежат на технически преглед , както следва:
  1. Превозните средства от категория N1 и превозните средства от категория М1, с изключение на леките таксиметрови автомобили, къмпинг-автомобилите и линейките – преди изтичане на третата и петата година от датата на първоначалната им регистрация като нови, след което всяка година;

  2. Леките таксиметрови автомобили и превозните средства от категории M2 и М3, с изключение на къмпинг-автомобилите – на всеки 6 месеца;

  1. Тролейбусите и трамвайните мотриси – на всеки 6 месеца;
  2. Превозните средства от категории N2, N3, O2, O3 и О4, с изключение на къмпинг-ремаркетата, от чиято първоначална регистрация са минали не повече от 10 години – всяка година, след което – на всеки 6 месеца;
  3. На всеки две години – превозните средства от категории:

  а) L3, L3e, L4, L4e, L5, L5e, L7, L7e и О1;

  б) L1, L1e, L2, L2e, L6, L6e;

  1. Линейките, къмпинг-автомобилите, къмпинг-ремаркетата от категории O2, O3 и О4, колесните трактори с максимална конструктивна скорост, надвишаваща 40 km/h, и пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел – всяка година.

  (5) Пътните превозни средства се представят на периодичен преглед за проверка на техническата им изправност, като сроковете по ал. 3 не се прилагат при:

  1. Временно спиране от движение на превозно средство поради техническа неизправност, възникнала вследствие на произшествие и предизвикала някои от повредите и/или неизправностите по чл. 101, ал. 3, или при нарушаване на системата за активна или пасивна безопасност на превозното средство;
  2. Изменение в конструкцията на превозното средство, свързано с безопасността на превозното средство или опазването на околната среда, или промяна на категорията му.

  (6) Прегледът за проверка на техническата изправност обхваща комплектността и изправността на оборудването, частите, агрегатите, уредбите, механизмите, елементите и характеристиките на пътните превозни средства, които имат връзка с безопасността на движението, опазването на околната среда, нивото на шума и изправността на шумозаглушителните им устройства, определени в наредбата по ал. 1.

  (7) Прегледът за проверка на техническата изправност на леките таксиметрови автомобили, автобусите и превозните средства, с които се извършват превози на опасни товари, включва освен елементите по ал. 6 и допълнителни елементи, свързани с предназначението на превозните средства, определени с наредбата по ал. 1.

  (8) Прегледите за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се извършват от комисия, която се състои от председател и поне един технически специалист.

  (9) Резултатите от извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства се регистрират в информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“. Информационната система за електронно регистриране отчита извършените от контролно-техническите пунктове прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства в реално време. Изискванията към информационната система се определят с наредбата по ал. 1.

  (10) Издадените удостоверения за техническа изправност и знаци за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на пътни превозни средства запазват валидността си при промяна на собственика на пътното превозно средство, когато не се подменят табелите с регистрационните номера.

ГТП е валиден до датата записана в талона за преглед!

В случай на шофиране на автомобил без валиден технически преглед, контролните органи имат право да налагат финансова санкция на стойност до 50 лв.

Липсата на валиден технически преглед на ППС може да Ви създаде проблеми във взаимоотношенията със застрахователите при пътно-транспортно произшествие, както и да е основание за отказ за изплащане на застрахователна щета.

Кога се заплаща ГТП?

Заплащането на техническия преглед на ППС се извършва след проверка на представените документи в приемната на КТП.

Може да проверите цените на ГТП и другите услуги по отделно във всеки обект на „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД.