ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящите Общи условия (ОУ) са изготвени и установени на основание чл. 298, ал. 1 от Търговския закон от „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 204235510, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Източното крило под моста на 4-ти километър, Цариградско шосе – Винарово колело, наричано по-долу за краткост „АУТОТЕСТ“.

„АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 204235510, е регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в регистъра, воден от Националната агенция по приходите, под идентификационен номер: BG204235510.

1.2. Настоящите ОУ са приложими за всички услуги, извършвани от АУТОТЕСТ на клиенти – физически или юридически лица, търговци или нетърговци, както и неперсонифицирани обединения, на редовни или преференциални цени, наричани по-долу за краткост „КЛИЕНТ“. Отклонения от настоящите ОУ могат да се извършват изрично само в писмена форма.

1.3. Термини:

 • ОУ – общи условия
 • ППС – пътни превозни средства
 • ГТП – годишни технически прегледи
 • ВНГ – втечнен нефтен газ
 • СПГ – сгъстен природен газ
 • АГУ – автомобилна газова уредба
 1. ВИДОВЕ УСЛУГИ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕТО ИМ

2.1. Настоящите ОУ важат за осъществяваните от АУТОТЕСТ услуги по извършване на ГТП на ППС в свои пуктове*, включващи:

– периодични технически прегледи на ППС с категории M1, M1G, M2, M2G, M3, N1, N1G, N2, N2G, N3, N3G, O1, O2, O3, O4, съгласно Наредба № Н-32/2011 г.;

– първоначална проверка на автомобилни газови и/или метанови уредби;

– проверка на амортисьори на специален стенд тип „Тресачка“;

– услуга „АВТО – АСИСТЕНТ“, предоставяща възможност служител на АУТОТЕСТ да вземе автомобила на КЛИЕНТ, да придвижи и предостави автомобила за извършване на ГТП в пункт на АУТОТЕСТ, след което да върне автомобила на КЛИЕНТА;

-други.

2.2. Необходими документи за извършване на технически преглед на ППС – съгласно чл.30, ал. (1) от Наредба № Н-32/2011 г., при извършване на периодичен технически преглед на ППС се представят следните документи:

– Свидетелство за регистрация на ППС – части I (голям талон) и II (малък талон) в оригинал; може да бъде представено ясно и четливо копие на част I на свидетелството за регистрация;

–  Документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;

– Документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтирано съоръжение /при наличие на монтирана АГУ с ВНГ или СПГ/;

2.3. Препоръчително е при представяне за технически преглед ППС да бъде измито и почистено.

2.4. АУТОТЕСТ може да предлага различни нива на преференциални цени при осъществяването на услугите на свои корпоративни клиенти, лоялни клиенти и пр., както и да предоставя допълнителни услуги и промоции, в зависимост от сезона.

2.4.1. За да използват преференциалните цени КЛИЕНТИТЕ, с които АУТОТЕСТ има сключен договор или на които преференциалните цени са предоставени по друг начин, следва да изпълнят следните условия:

 • Запазят предварително час за извършване на услугите (в противен случай АУТОТЕСТ си запазва правото да изисква доплащане на място в зависимост от нивото на преференция);
 • Запазят час в определените за това времеви диапазони, предвидени от АУТОТЕСТ (в зависимост от нивото на преференция);

2.4.2. При наличието на повече от една промоции в даден момент, КЛИЕНТ може да използва само една от тях (промоциите не могат да се натрупват или комбинират).

 • ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПАЗВАНЕ НА ЧАС (РЕЗЕРВАЦИИ)

 

3.1. Всеки КЛИЕНТ има възможност да запази предварително час за извършване на някоя от предоставяните услуги от АУТОТЕСТ по един от следните начини:

 • чрез мобилното приложение GTP;
 • на уебсайта bg;
 • на телефон 0700 187 52.

При използване на услугите по този начин се сключва договор от разстояние, по отношение на който КЛИЕНТЪТ може да упражни правата си по Закона за защита на потребителите.

3.2. Методите за плащане през мобилното приложение и уебсайта включват, но не се ограничават до плащане чрез дебитна/кредитна карта, плащане в брой на място и др.

3.3. Запазване на час за услуга се извършва след избор на конкретни, желани от КЛИЕНТА, дата и час. При запазване на час през мобилното приложение или уебсайта, АУТОТЕСТ визуализира свободните времеви слотове в пунктовете. При избор на конкретен пункт  потребителят потвърждава запазване на час за услуга и избира метод на плащане на услугата. Услугата може да бъде заплатена с дебитна/кредитна карта през мобилното приложение и/или уебсайта в момента на потвърждаване на избраната дата, час и пункт. Услугата може да бъде заплатена на място при извършване на периодичния технически преглед.

3.4. Резервирайки час/заплащайки услугата предварително КЛИЕНТЪТ се съгласява да спазва изрично настоящите ОУ, с които се определят начинът и редът на използване на горепосочената услуга.

3.5. КЛИЕНТЪТ се съгласява, че е длъжен да се яви в пункта, където е запазил час/заплатил услуга предварително, 15 минути преди избраните дата и час за периодичен технически преглед и не по-късно от 5 минути след запазените дата и час за периодичен технически преглед.

– В случай, че КЛИЕНТЪТ не се яви в този времеви порядък, то пунктът не е длъжен да предостави услугата в точно запазените дата и час за периодичен технически преглед, като това може да направи в първите свободни/незаети дата и час за периодичен технически преглед, след предварително съгласуване с КЛИЕНТА.

– случай на неспазване на посочения по-горе времеви порядък и при изричното желание на КЛИЕНТА за отказ от услугата, пунктът не поема ангажимент за възстановяване на предварително заплатена сума.

3.6. В случай, че периодичният технически преглед е предварително заплатен от страна на КЛИЕНТА, то той не дължи допълнително заплащане на други суми, освен при изрично негово желание за различен вид услуги, които КЛИЕНТЪТ не е избрал при запазване на час.

3.7. В случай, че периодичният технически преглед не е предварително заплатен от страна на КЛИЕНТА, то той заплаща сумата за извършване на услугата, по ценоразписа на пункта към съответния момент, на място, след приключване на услугата и издаване на надлежен платежен документ от страна на представител/служител на пункта като касов бон и/или фактура.

 1. ОСОБЕНИ УСЛОВИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГА „АВТО – АСИСТЕНТ“

 

4.1. Услугата се предлага само за ППС, управлявани с Категории за управление на МПС „B1”, „B” и „B автоматик“.

4.2. Териториален обхват – услугата е налична единствено за град София – централна зона, източни, западни, северни и южни квартали с външна граница Околовръстен път.

4.3. При извършване на услугата, ППС се предава от КЛИЕНТА на служител от АУТОТЕСТ, който откарва автомобила на собствен ход до лицензиран пункт на АУТОТЕСТ за годишни технически прегледи.

4.4. За предоставяне на услугата, КЛИЕНТЪТ е необходимо да предостави валиден ГТП към датата, на която е заявена услугата, малък талон (Свидетелство за регистрация Част II), копие на голям талон (Свидетелство за регистрация Част I);

4.5. Услугата се счита за използвана, ако при предаване на автомобила на служител от АУТОТЕСТ се установи, че някой от изискуемите документи е невалиден или липсва. В такъв случай КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на услугата.

4.6. При наличие на промоции и отстъпки за услугата, същите важат единствено при условие, че КЛИЕНТЪТ е направил заявка online чрез уебсайта или мобилното приложение, или по телефон, най-малко 24 часа предварително, с която се уговаря за ден, час и място, откъдето ще бъде предадено ППС на служителя от АУТОТЕСТ.

4.7. Предаването на ППС се удостоверява с подписването на Приемо-предавателен протокол, в който се описват видимите щети по автомобила и други недостатъци (с цел избягването на неоправдани претенции от страна на КЛИЕНТИТЕ). Служителят на АУТОТЕСТ прави 360-градусово видео и дигитални снимки на ППС от всички страни в момента на предаване и ги изпраща на КЛИЕНТА чрез мобилно приложение с криптирана връзка, например Viber, Whatsapp, Messenger на посочен от КЛИЕНТА телефон за контакт. При качване в автомобила поставя на предното стъкло видео регистратор, който записва движението на автомобила от момента на потегляне до момента на връщане на автомобила на КЛИЕНТА.

4.8. След извършване на услугите АУТОТЕСТ връща автомобила на КЛИЕНТА на адреса, заявен от последния. КЛИЕНТЪТ е длъжен да присъства на уговореното място и време за получаване на автомобила. В противен случай АУТОТЕСТ ще върне автомобила по друго време, съгласно графика и възможностите на АУТОТЕСТ. В този случай АУТОТЕСТ има право да получи пълния размер на възнаграждението за услугата и не дължи на КЛИЕНТА каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения.

4.9. При връщане на автомобила КЛИЕНТЪТ попълва и подписва Приемо-предавателен протокол. Ако КЛИЕНТЪТ откаже да подпише Приемо-предавателния протокол, АУТОТЕСТ може да откаже връщането на автомобила, като поиска присъствието на свидетел или осигуряването на други условия за връщане на автомобила. В този случай АУТОТЕСТ има право да получи пълния размер на възнаграждението за услугата и не дължи на КЛИЕНТА каквито и да е отстъпки, намаления или обезщетения.

4.10. При грешка в посочения адрес, поради която КЛИЕНТЪТ не може да бъде намерен на адреса, АУТОТЕСТ ще се свърже с КЛИЕНТА за уточняване на адреса, като посещението на погрешно или неточно заявен от КЛИЕНТА адрес се заплаща допълнително като отделна предоставена услуга в пълен размер. В този случай КЛИЕНТЪТ дължи заплащане и на разходите и разноските на АУТОТЕСТ по съхранение и запазване на автомобила до връщането му.

4.11. При предаване и приемане на ППС, КЛИЕНТЪТ е длъжен да присъства лично или да изпрати надлежно оправомощен представител в уговорените ден, час и местоположение за предаване и приемане на ППС. При закъснение повече от 15 минути от страна на КЛИЕНТА се счита, че услугата е предоставена.

4.12. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предаде ППС с достатъчно гориво, за да може да бъде откаран и върнат от съответния пункт. В случай, че горивото се окаже недостатъчно, АУТОТЕСТ има право да зареди до 10 литра в избрана от него бензиностанция, а КЛИЕНТЪТ е длъжен да възстанови направените разходи незабавно в деня на връщане на автомобила след предоставяне на разходооправдателен документ /касов бон/.

 1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

 

5.1. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предоставя точна, достоверна информация, както и валидни документи, които са необходими за предоставяне на услугите от АУТОТЕСТ. В случай, че някои от данните са неверни, непълни или неточни, АУТОТЕСТ има право на откаже предоставянето на конкретната услуга.

5.2. КЛИЕНТЪТ е длъжен да се отнася вежливо със служителите и представителите на АУТОТЕСТ и всяка проява на некоректно поведение може да доведе до отказ на услуга.

 1. ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

6.1. При използването на услуги, предоставяни от АУТОТЕСТ, е необходимо предоставянето на определен набор от лични данни, които се обработват за целите на предоставяне на услугите.

6.2. Личните данни на всички КЛИЕНТИ се обработват в съответствие с Политиката за поверителност на АУТОТЕСТ, с която КЛИЕНТИТЕ могат да се запознаят на сайта на АУТОТЕСТ, Регламент 2016/679 за защита на данните (ОРЗД), Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.

 • ПРИЛОЖИМО ПРАВО

 

7.1. За неуредените въпроси се прилага действащото българско и приложимо за конкретния случай законодателство.

7.2. Всички спорове, възникнали във връзка с услугите, се уреждат по взаимно съгласие, а когато това се окаже невъзможно, по съдебен ред пред компетентния български съд по правилата на подсъдността, предвидени в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.

7.3. Нищожността на отделни части на тези ОУ не влече неговата цялостна нищожност, когато те могата да бъдат заместени по право от повелителни норми на закона.

 • ДРУГИ

 

8.1. Настоящите Общи условия са задължителни за всички КЛИЕНТИ на АУТОТЕСТ и са валидни за неограничен период от време до тяхното отмяна, изменение и/или допълнение. В случай, че някоя клауза от настоящите общи условия и/или отделните договори бъде прогласена за нищожна по предвидения от закона ред, това няма да влече нищожност на останалите разпоредби или на условията в цялост. Прогласената за нищожна клауза ще бъде заменена с повелителните правила на закона.

8.2. Всяко използване на Услугите, Уеб сайта или Мобилното приложение на АУТОТЕСТ означава, че КЛИЕНТЪТ се е запознал внимателно с ОУ за използването им и се е съгласил да ги спазва безусловно.

8.3. Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от АУТОТЕСТ по всяко време чрез актуализирането им. АУТОТЕСТ има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време и по своя преценка или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Тези промени влизат незабавно в сила, след като бъдат публикувани на уебсайта на АУТОТЕСТhttp://gtp.bg

8.4. За всеки един случай на промяна на ОУ, АУТОТЕСТ ще информира за това КЛИЕНТИТЕ си чрез публикуването на промените в уебсайта.

Надзорен орган във връзка със защитата на потребителите:

Комисия за защита на потребителите, https://www.kzp.bg/

Надзорен орган във връзка със защитата на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, https://www.cpdp.bg/