ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ОТ „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящите Общи условия (ОУ) уреждат взаимоотношенията, които възникват между „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД , наричано по-долу за краткост „ДОСТАВЧИК“, и лицата, използващи уеб сайта, находящ се на интернет адрес: https://gtp.bg/, наричани за краткост “ПОЛЗВАТЕЛ/И“.

Настоящите ОУ са приложими за всички услуги, извършвани от Доставчика на Ползватели, физически или юридически лица, търговци или нетърговци, както и неперсонифицирани обединения, на редовни или преференциални цени.

„АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 204235510 е юридическо лице, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Източното крило под моста на 4-ти километър, Цариградско шосе – Винарово колело, регистрирано по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в регистъра, воден от Националната агенция по приходите, под идентификационен номер: BG204235510. Телефон за контакт: 070018752; имейл: contact@gtp.bg.

Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата https://gtp.bg/ и натискането на всеки един линк, бутон, графично изображение, Ползвателите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват безусловно.

Доставчика си запазва правото да извършва едностранно промени в Общите правила по всяко време, като своевременно публикува съобщение за тези промени в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на видно място в сайта си на интернет адрес: https://gtp.bg/. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Ползватели, като Доставчика не носи отговорност, в случай че Ползвателите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на сайта Общи условия.

Когато Ползвателя не е съгласен с измененията в Общите условия, той може да се откаже от ползването на сайта, без да посочва причина за това.

Ако някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината, това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

ДЕФИНИЦИИ:

 • „ОУ“ – общи условия;
 • „Доставчик“ – „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД;
 • „Сайт“ – домейнът на gtp.bg;
 • „Ползвател“ – физически или юридически лица, търговци или нетърговци, както и неперсонифицирани обединения, на редовни или преференциални цени, който използва услугите на Доставчика, чрез сайта или по какъвто и да друг начин;
 • „Заявка”– електронен документ за направено от Ползвателя искане за ползване на определена услуга/пакет услуги;
 • „Услуга“ – всеки предмет на договор от разстояние, сключен през Сайта;
 • „Клиентска карта“ – документ на хартиен носител, пластика или в електронен вариант, който удостоверява сключен между Ползвателя и Доставчика договор за ползване на предлагани от Доставчика услуги, отстъпки и т.н.;
 • „Ваучер“ – документ на хартиен носител, пластика или в електронен вариант, който удостоверява сключен между Ползвателя и Доставчика договор за ползване на предлагани от Доставчика услуги, отстъпки и т.н.;
 • „Талон“ – документ на хартиен носител, пластика или в електронен вариант, който удостоверява сключен между Ползвателя и Доставчика договор за ползване на предлагани от Доставчика услуги, отстъпки и т.н.;
 • „Промокод“ – комбинацията от букви, цифри, символи, предоставен от Доставчика, за предоставяне на услуга с намаление;
 • „Цена на услуга” – цената за предоставяна от Доставчика или негов партньор услуга, посочена в български лева, включваща данък върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси;
 • „Търговски съобщения” – рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоки и услуги на Доставчика или негови партньори; съобщенията могат да бъдат изпращани периодично до Ползвателя по електронен път чрез електронна поща, чрез SMS, електронни канали като – Viber, Telegram и др., без да ангажират или обуславят отговорността на Доставчика относно съдържащата се в тях информация;
 • „Кол център“ – централизиран офис, който се използва за получаване и предаване на информация и съобщения чрез телефонна връзка, включително резервации и откази от резервации;
 • „ERP“ – софтуерна система използвана от Доставчика за управление и проследяване на резервации, плащания, услуги и стоки;
 • „Резервация“ – запазване, предварително ангажиране на ден и час за извършване на услуга/и в резервационната форма на сайта на Доставчика от Ползвателя;
 • „Резервационна форма“ – специално разработена от Доставчика платформа, чрез която Ползвателя извършва резервация на услуга;
 • „Онлайн плащане на резервирана услуга“ – предварително заплащане на Доставчика резервирана услуга от Ползвателя през интернет, чрез платежна карта през авторизационна система на обслужващия банков оператор на картова система;
 • „Основна услуга“ – дефинирана услуга на Доставчика, която се предоставя на Ползвателя в рамките на определен слот и която Ползвателя доброволно избира и резервира;
 • „Пакетна услуга“ – дефинирана основна услуга, обявена на сайта Доставчика, която Ползвателя доброволно избира и резервира и не попада под нормативна регулация. Пакетните услуги включват повече от една самостоятелна услуга, обединени в едно ценово предложение и изпълнени в рамките на един слот;
 • „Допълнителна услуга“ – дефинирана допълнителна услуга, обявена на сайта на Доставчика, която се предоставя на Ползвателя в рамките на определен слот и която Ползвателя доброволно избира и резервира. Допълнителните услуги не се предоставят самостоятелно извън основните услуги;
 • „Слот“ – интервал от време за изпълнение на Основна или Пакетна услуга;
 • „Пункт“ – контролно-техническите пунктове, в които се извършват периодични прегледи на ППС, съгласно нормативни изисквания;
 • „/Наредба Н-32/“ – нормативни услуги урегулирани в Наредба Н-32 за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства и Закон за движение по пътищата;
 • ППС – пътни превозни средства;
 • ГТП – годишни технически прегледи;
 • ВНГ – втечнен нефтен газ;
 • СПГ – сгъстен природен газ;
 • АГУ – автомобилна газова уредба.

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Наредба Н-32 определя:

– условията, реда и необходимите документи за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (периодични прегледи на ППС);

– изискванията към контролно-техническите пунктове, в които се извършват периодични прегледи на ППС;

– условията и реда за извършване на първоначална проверка на газова/метанова уредба;

– условията и реда за извършване на проверка за определяне на екологичната група на моторните превозни средства от категории М1 и N1.

– изискванията към председателите на комисии и техническите специалисти, които извършват периодични прегледи на ППС.

Периодичните прегледи на ППС по реда на Наредба Н-32 са задължителни за всички моторни превозни средства и теглените от тях ремаркета, регистрирани в Република България, и пътните превозни средства, с които се извършват превози с атракционна цел, с изключение на пътните превозни средства на поделенията на въоръжените сили, и пътните превозни средства с животинска тяга.

Пътните превозни средства с допълнително монтирани уредби, които позволяват работата на двигателя с ВНГ или СПГ, подлежат на първоначална проверка за установяване на съответствието им с изискванията по чл. 20 от Наредба № Н-3 преди първия периодичен преглед на ППС след извършването на монтажа на уредбата, както и:

– в случай, че е изтекъл срокът на експлоатация на резервоара за СПГ или ВНГ, предвиден от производителя;

– ако са изминали повече от 10 години от датата на производство на резервоар за ВНГ (когато не е посочен срок от производителя);

– ако са изминали повече от 20 години от датата на производство на резервоар за СПГ (когато не е посочен срок от производителя);

– при несъответствие между данните от монтираната от производителя табелка на резервоара от уредбата и данните за резервоара, вписани в информационната система при предишен периодичен преглед на същото ППС.

Замерването на вредните емисии се прави и на двата вида гориво.

Периодичните прегледи на автобусите и леките таксиметрови автомобили включват и допълнителни проверки на оборудването за установяване на годността им да превозват пътници.

Неизправностите, установени при извършването на периодичните прегледи на ППС, се категоризират в три групи, както следва:

 1. незначителни неизправности – превозното средство не се подлага на повторен преглед, но водачът или собственикът трябва да отстранят констатираните неизправности;
 2. значителни неизправности – превозното средство се подлага на повторен преглед след отстраняване на установените неизправности и/или несъответствия;
 3. опасни неизправности – временно се отнема регистрацията на неизправното превозно средство и не се допуска движението му по пътищата, отворени за обществено ползване. Превозното средство се подлага на повторен преглед след отстраняване на установените неизправности и/или несъответствия.

Периодичният преглед, който се извършва в срок до 14 дни от прегледа, при който са установени значителни и опасни неизправности, се извършва в контролно-техническия пункт, в който са установени неизправностите и може да бъде както цялостен преглед, така и преглед само по отношение на установените неизправности и/или несъответствия.

Председателят на комисията, извършила периодичния преглед на ППС, издава удостоверение за техническа изправност буква и знак за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, в който е отразена екологичната група, към която принадлежи МПС. При установяване на неизправности се издава удостоверение за техническа изправност, в която се отразяват неизправностите.

При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, когато заключението от прегледа е, че ППС е технически изправно се издава удостоверение за първоначална проверка на уредба за ВНГ или СПГ и съответния стикер, обозначаващ вида на горивото. Издадените удостоверения за техническа изправност запазват валидността си при промяна на собственика на ППС, когато не се подменят табелите с регистрационните номера.

Когато след завършване на периодичния преглед лицето, представило ППС за преглед, откаже да получи удостоверението за техническа изправност, не се допуска ППС да премине нов преглед до получаване на вече издаденото удостоверение.

Когато при проверката техническият специалист прецени, че нивото на шума може да е на границата на допустимото, при прегледа се представя документ от акредитирана лаборатория за измерено ниво на шум, излъчван от неподвижно превозно средство съгласно приложим регулаторен акт за одобряване типа на превозните средства по отношение на шума.

Не се извършва периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, когато:

– не са представени необходимите документи;

– данните в представените документи не съответстват на представеното за периодичен преглед ППС и неговия собственик.

Лицето, представило ППС за преглед, удостоверява с подпис в протокола за извършване на периодичен преглед за техническа изправност на ППС верността на вписаните в него данни за самоличност, данни от показанието на километропоказателя и регистрационен номер на превозното средство.

Дубликат на знак за периодичен преглед не се издава.

Дубликат на удостоверение за техническа изправност се издава от ръководителя на регионално звено на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”.

Издаването на знак за екологична група на нови МПС с първоначална регистрация, които не подлежат на първоначален технически преглед, се извършва по реда на чл. 47, ал.9 от Наредба Н-32.

ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 1. Основни услуги:
  • Нормативно определени:
 • прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства – годишен технически преглед.
 • първоначална проверка за установяване на съответствието на допълнително монтираните в МПС уредби, които позволяват работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ (ВНГ или СПГ) – Първоначална проверка на газова/метанова уредба.
 • Периодичен преглед, който се извършва в срок до 14 дни от прегледа, при който са установени неизправност – Вторичен технически преглед
  • Пакетни и други услуги – неподлежащи на нормативен контрол, дефинирани и предлагани от Доставчика, обявени на сайта на Доставчика, които Ползвателя доброволно избира и/или резервира.
 1. Допълнителни услуги – дефинирани и предлагани от Доставчика еднократни услуги, подробно описани на сайта gtp.bg, които се предлагат само като съпътстващи основните услуги.

Допълнителните услуги се осъществяват само при наличие на техническа възможност за изпълнение и зависят от конкретната марка и модел МПС.

В случай, че допълнителна услуга е включена в състава на „Пакетна услуга“, същата не може да бъде заявена отделно като допълнителна.

Основни и допълнителни услуги на Ползвателите се извършват на ППС в контролно-технически пунктове на Доставчика II категория и III категория, отговарящи на изискванията на Наредба Н-32, подробно обозначени на сайта gtp.bg.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА УСЛУГИ

 1. Документи за периодичен преглед на ППС:
 • Свидетелство за регистрация на ППС – част II (малък талон) в оригинал;
 • документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;
 • документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение – за специалните автомобили;
 • сертификат за съответствие на ППС с техническите норми и изисквания за безопасност и сигурност, издаден от производителя или негов упълномощен представител в Република България.
 1. Първоначална проверка на газова/метанова уредба.

При първоначална проверка на допълнително монтирана в МПС уредба, която позволява работата на двигателя с ВНГ или СПГ, се представя и протокол за монтиране на уредбата по чл. 20, ал. 2 от Наредба № Н-3.

За извършване на проверката по чл. 31, ал. 8 от Наредба Н-32 за определяне на екологичната група по чл. 37а на МПС по чл. 2, ал. 4 се представят:

 • за МПС, преминали преглед за техническа изправност по реда на глава четвърта от Наредба № I-45 от 2000 г. – Свидетелство за регистрация на ППС – части I и II, документ за самоличност и знак за технически преглед, издаден по реда на Наредба № I-45 от 2000 г.;
 • за МПС, регистрирани в друга държава – свидетелство/документ за регистрация, документ, удостоверяващ редовно преминат преглед за проверка на техническа изправност на МПС, и документ за самоличност на лицето, представящо МПС на проверка.

При периодичен преглед на ППС, които не са регистрирани по реда на Наредба № I-45 от 2000 г. и с които се извършват превози с атракционна цел, се представят следните документи:

 • документ за самоличност на лицето, представящо ППС на преглед;
 • документ, с който се доказва собствеността на ППС.

РЕЗЕРВАЦИЯ НА ОСНОВНИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ

 1. Всеки Ползвател има възможност да резервира ден, час и пункт за предлагана услуга от Доставчика чрез:
 • Резервационна форма на уеб сайта bg;
 • Кол център на телефон 0700 187 52 от 8.00 до 19.00 часа – делнични дни и от 8.00 до 17.00 часа – събота и неделя.
 1. В резервационната форма Ползвателя дава най-малко следната информация:
 • избрани услуги;
 • име, фамилия;
 • регистрационен номер на ППС;
 • телефон и имейл;
 • локация на услугата – град и пункт;
 • избор на ден и час;
 • място и тип на плащане /пункт или онлайн/.
 1. След попълване на необходимите данни Ползвателят приключва резервацията чрез бутона „ЗАВЪРШИ“, като в резервационната форма се изписва надпис за успешно регистрирана резервация.
 2. Доставчикът има право да променя и активира услугите в резервационната форма по отношение на цена и вид, в зависимост от избраната локация, пункт, ден и час.
 3. Резервация е възможна само ако са налице поне 20 мин. до желания за резервация времеви слот.
 4. В случай на направена резервация, без предварително заплащане, при направено последващо изменение на цените от Доставчика, Ползвателя дължи актуалната към момента на предоставяна на услугата цена.
 5. Ползватели – корпоративни клиенти и други лица по договорни или други отношения, спазват изискванията за резервация и нормативни такива, при предоставяне на услуги от Доставчика.
 6. Анулиране или промяна на направена резервация се извършва от Ползвателя чрез Кол центъра до два часа преди запазения час. Ако резервацията е за слотове от 8.00 до 10.00 часа, анулирането се извършва предходния ден, до края на работното време на Кол центъра.

ОНЛАЙН ЗАПЛАЩАНЕ НА РЕЗЕРВИРАНИ УСЛУГИ

 1. Онлайн плащането се активира при избор на плащане от Ползвателя в последния етап на резервацията.
 2. За да получи фактура на юридическо лице, Ползвателя избира тази опция и попълва необходимите данни. В останалите случаи получава фактура на физическото лице, заявител на услугата.
 3. Онлайн плащането се верифицира от банковия оператор и се получава съобщение за валидно плащане.
 4. В случай на успешна резервация, но на неуспешно онлайн плащане, не е необходима нова резервация, същата вече е валидна и може да се заплати на място в пункта.
 5. На място в пункта могат да се заявят и доплатят допълнителни услуги, ако е налице техническа и/или времева възможност за предоставянето им от Доставчика.
 6. Предплатени услуги или стоки, които не могат да бъдат изпълнени от Доставчика се възстановяват на платеца по банков път, в срок от 14 дни от датата на издаване на кредитно известие на място в пункта, освен ако Ползвателя не заяви друга услуга или стока за същата или по-голяма стойност.
 7. Ползвателите на предплатени услуги могат да анулират, променят дата, час, услуга и/или пункт, чрез Кол центъра в сроковете посочени в раздел „Резервация на основни и допълнителни услуги“.
 8. Ползвателите на предплатени услуги имат право да резервират нова дата и час за същата услуга, на същият или друг пункт или да заявят връщане на предплатените средства в рамките на 14 дни, когато:
 • по вина на Доставчика услугата не може да бъде предоставена на място в пункта;
 • в случай на закъснение за резервирания час от страна на Ползвателя и невъзможност за извършване на услугата от страна на Доставчика;
 • се установи документална или друга неизрядност на Ползвателя, до стартиране на прегледа.
 1. Връщане на средства от Ползвателя се заявява на специален формуляр на сайт bg – „Форма за връщане на онлайн плащане на предплатени услуги“, освен в случаите на издадено Кредитно известие на Ползвателя от Доставчика, на място в пункта.
 2. Не се връщат средства за предварително заплатени услуги, при които Ползвателя не е спазил изискванията за промяна или анулиране на резервация, 14 дневния срок за нова резервация, представил е некоректни данни, с които е възпрепятствал услугата или не отговаря на Общите условия.
 3. При необходимост от възстановяване на сума, платена с карта от страна на потребителя. Съответната сума ще бъда възстановена, чрез картова операция по същата картова сметка на потребителя.

ЦЕНИ, ПЛАЩАНЕ И ИЗВЕСТЯВАНЕ

 1. Доставчикът определя своите цени и ги публикува на сайта gtp.bg, на ценоразпис в пункта и на възможни други места – билбордове, брошури, талони, ваучери, реклами и други.
 2. Доставчикът си запазва правото да променя във всеки един момент цени на стоки и услуги, като ги публикува на сайта и ценоразписите в пунктовете.
 3. В случай на несъответствие на цени на услуги и стоки през различни комуникационни канали, за меродавна цена се счита тази на сайта на Доставчика gtp.bg.
 4. След приключване на услугата и/или закупуване на стока, на Ползвателите се издава надлежен платежен документ от страна на Доставчика – касов бон и/или фактура.
 5. В случаи на грешка в ERP на Доставчика, вследствие на незадействан валиден промокод, отстъпка или други възможни технически грешки, Ползвателят заплаща съответната коригирана и дължима цена.
 6. Доставчикът може да откаже да признае приложима отстъпка, ако Ползвателя не е следвал правилно указанията и не е активирал правилно – промокод, баркод, ваучер и др. активност или преференция.
 7. При наличието на повече от една промоция и/или отстъпка в даден момент, Ползвателят може да използва само една от тях (промоциите не могат да се натрупват или комбинират).
 8. Всички отстъпки давани от Доставчика са за определен период от време и след изтичането не са активни.
 9. Всички Ползватели, за които Доставчика има данни, могат да получат напомнящи известия – SMS и имейл, за изтичане на валидността на преглед и за предстоящ такъв. Доставчикът използва и други комуникационни канали /Viber, Telegram и др./ да уведомява Ползвателя за свои предстоящи активности и новини за услуги и стоки.
 10. Всеки Ползвател може да откаже или промени лични данни за получаване на известяване или рекламна информация, включително и при промяна в обстоятелствата чрез:
 • Кол център;
 • На място в пункта;
 • На имейл: contact@gtp.bg
 1. Доставчикът може да извършва услуги на преференциални цени, с отстъпки, по клиентски карти, включително и на издадени от негови партньори, като Ползвателите стриктно спазват изискванията за предоставянето на услугата.
 2. Ползвателите могат да ползват клиентски карти на Доставчика, чрез които получават отстъпки от стоки и услуги на партньори на Доставчика, спазвайки Общите условия на партньорите.

ДОПУСК ДО УСЛУГИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 1. Препоръчително е при представяне за технически преглед ППС да бъде измито и почистено. В противен случай, Доставчикът може да откаже извършване на услуга, в това число и предплатена.
 2. При заявяване на първоначален преглед, багажното пространство и това около бутилката за съхранение на гориво, трябва да позволява безпрепятствен оглед. В противен случай Доставчикът може да откаже извършване на услуга, в това число и предплатена.
 3. Потребителят е длъжен да се яви в пункта, където е резервирал час за услуга, 10 минути преди избрания час, но не по-късно от резервираният час. В противен случай Доставчикът може да откаже извършване на услуга, в това число и предплатена.
 4. В случай на закъснение, Доставчикът може да извърши услугата само при наличие на техническа и времева възможност, по негово усмотрение, като се съобразява със графика на следващи услуги и заявки.
 5. Доставчикът може да издава клиентски карти, ваучери, талони и други носители на преференции и отстъпки, като в сайта bg дава конкретно описание за използването, валидността и кръга от Ползвателите, които са длъжни да се запознаят и спазват установените изисквания.
 6. В случай на неверни или грешно попълнени или предоставени данни, които възпрепятстват извършването на услугата, Доставчика може да откаже нейното извършване, като не дължи парични средства на Ползвателя.
 7. При периодичен преглед, Ползвателите са длъжни да имат заплатен данък ППС и валидна застраховка „Гражданска отговорност“ и да носят всички необходими документи преди започване на техническия преглед.
 8. Всички щети причинени на ППС на Ползвателя от служители на Доставчика, се възстановяват от застраховка „Професионална отговорност“, чрез съответното застрахователно дружество, с което Доставчика има сключен договор.
 9. След стартиране на техническия преглед в единната информационна система, независимо от крайното становище на комисията и/или констатираните неизправности по автомобила, Ползвателя заплаща дължимата сума за извършената услуга, съгласно обявената цена.
 10. Ползвателя е длъжен да се отнася вежливо със служителите и представителите на Доставчика и всяка проява на некоректно, подвеждащо и агресивно поведение може да доведе до отказ на услуга.
 11. При използване на услугите по този начин се сключва договор от разстояние, по отношение на който Ползвателяможе да упражни правата си по Закона за защита на потребителите.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Доставчикът прилага видеонаблюдение при извършване на услугите в своите пунктове, при спазване на нормативни изисквания и GDPR.
 2. Разговорите с Кол центъра се записват, с цел подобряване на услугата.
 3. При използването на услугие необходимо предоставянето на определен набор от лични данни на Ползвателя, които се обработват за целите на дейността.
 4. Личните данни на всички Ползвателисе обработват в съответствие с Политиката за поверителност на Доставчика, с която Ползвателите могат да се запознаят на сайта на bg, Регламент 2016/679 за защита на данните (ОРЗД), Закона за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство.
 5. Доставчикът може да предоставя данни на своите Ползватели на партньори, без изрично съгласие на Ползвателите, при спазване на действащото законодателство.
 6. За неуредените въпроси се прилага действащото българско и приложимо за конкретния случай законодателство.
 7. Всички спорове, възникнали във връзка с услугите, се уреждат по взаимно съгласие, а когато това се окаже невъзможно, по съдебен ред пред компетентния български съд по правилата на подсъдността, предвидени в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/.
 8. В случай, че някоя клауза от настоящите общи условия и/или отделните договори бъде прогласена за нищожна по предвидения от закона ред, това няма да влече нищожност на останалите разпоредби или на условията в цялост. Прогласената за нищожна клауза ще бъде заменена с повелителните правила на закона.
 9. Надзорен орган във връзка със защитата на потребителите:

Комисия за защита на потребителите, https://www.kzp.bg/

 1. Надзорен орган във връзка със защитата на личните данни:

Комисия за защита на личните данни, https://www.cpdp.bg/

Актуализирани към 22.08.2023 година