ON-LINE РЕЗЕРВАЦИЯ

Loading...

Обхват на дейността

Фирма „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД разполага с 5 контролно-технически пункта /КТП/, от които 4 се намират в гр. София и един е в гр. Перник.

Четирите КТП-та на територията на гр. София са втора категория и в тях могат да се проверяват ППС от следните категории:
• M1 за превоз на пътници до 8+1 места, M1G с характеристики от категория M1 и с повишена проходимост
• N1 предназначени за превоз на товари до 3.5 тона, N1G с характеристики от категория N1 и с повишена проходимост
• O1 ремаркета с технически допустима максимална маса не повече от 750 кг.

КТП в гр. Перник е трета категория и в него могат да се проверяват ППС от следните категории:
• M1 – моторните превозни средства за превоз на пътници, в които броят на местата за сядане, без мястото на водача, е не повече от 8.
• M1G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни от категория M1 с повишена проходимост.
• M2 – моторните превозни средства за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, с технически допустима максимална маса не повече от 5 тона.
• M2G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория M2 с повишена проходимост.
• M3 – моторните превозни средства за превоз на пътници с повече от 8 места за сядане, без мястото на водача, с технически допустима максимална маса над 5 т.
• M3G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория M3 с повишена проходимост.
• N1 – моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т.
• N1G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория N1 с повишена проходимост.
• N2 – моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 12 т.
• N2G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория N2 с повишена проходимост.
• N3 – моторните превозни средства, предназначени за превоз на товари, с технически допустима максимална маса над 12 т.
• N3G – моторни превозни средства с характеристики на моторните превозни средства от категория N3 с повишена проходимост.
• O1 – пътните превозни средства с технически допустима максимална маса не повече от 0,75 т.
• O2 – пътните превозни средства с технически допустима максимална маса над 0,75 т, но не повече от 3,5 т.
• O3 – пътните превозни средства с технически допустима максимална маса над 3,5 т, но не повече от 10 т.
• O4 – пътните превозни средства с технически допустима максимална маса над 10 т.

Техническите специалисти работещи във всички КТП притежават нужната професионална квалификация и дългогодишен опит.

За извършване на дейността „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД притежава необходимите разрешения, издадени от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Дружеството е вписано в регистъра като Администратор на лични данни, съгласно Удостоверение, издадено от Комисия за защита на личните данни. „АУТОТЕСТ ГРУП“ ЕООД е внедрило и поддържа Система за управление на качеството,  в съответствие с изискванията на стандарт ISO 9001:2015, за което притежава Сертификат, издаден от ТЮФ НОРД България ЕООД.

Дружеството разполага със система (ERP), чрез която клиентите предварително се известяват за изтичане срока на валидност на техническия преглед на притежаваното от тях ППС. С оглед удобство и пестене на време, можете по телефона или на сайта чрез бутона ON-LINE РЕЗЕРВАЦИЯ, предварително да резервирате конкретна дата и час за извършване на технически преглед на вашето пътно превозно средство. За корпоративни клиенти е възможно предоставяне на достъп до модул за проследяване сроковете за предстоящи технически прегледи на ППС от собствения им автопарк.